کاوش در پراکندگی بذر مبتنی بر لمور

sowing-the-seeds-of-fr

شکار کنترل نشده و تخریب محیط زیست در جنگل های استوایی، که مطالعات قبلی با کاهش حیوانات بزرگ در این بیوم مرتبط است، ممکن است مانع تجدید نسل گونه های گیاهی بزرگ میوه و دانه شود. چنین تخریب زمانی رخ می دهد که دانشمندان هنوز در حال کشف چگونگی کمک حیوانات بزرگ به استراتژی های […]

تماس با ما

ارتباط با تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها