ارغوان نهال

 

به نهالستان ارغوان گردو خوش آمدید

با ارغوان گردو هر نهالی که بخواهید بهترینش نصیبتان خواهد شد.

ارغوان گردو بزرگترین تولید کننده نهال گردو در کشور بوده و منبع اصلی تولید نهال گردو کانادایی ژنوتیپ برتر تیپ 9 می باشد.

برترین نهال های گردو در ارغوان گردو مهندس بابایی

برترین-گردو-ها

120,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
250,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
400,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان

ارقام بادام

نهال بادام فرانیس

60,000 تومان
60,000 تومان

ارقام بادام

نهال بادام تونو

60,000 تومان
70,000 تومان
60,000 تومان

ارقام بادام

خرید نهال بادام 5050

60,000 تومان
60,000 تومان

خرید نهال بادام

خرید بادام منقا

60,000 تومان

خرید نهال بادام

خرید نهال بادام سهند

60,000 تومان

ارقام بادام

نهال بادام مامایی

60,000 تومان

ارقام بادام

نهال بادام شکوفه

60,000 تومان

ارقام بادام

نهال بادام سهند

60,000 تومان

ارقام بادام

نهال بادام یلدا

60,000 تومان

ارقام بادام

نهال بادام کاغذی

60,000 تومان

ارقام بادام

نهال بادام حریر

60,000 تومان

اخبار و مقالات ارغوان گردو

نمونه نهال گردو ژنوتیپ ارغوان تیپ 9
کود